ดนตรีไทย
ดนตรีคือภาษา, เรณู โกสินานนท์, องค์การค้าคุรุสภา, 2540.
ดนตรีไทย ภาค 1, ว่าด้วยหลักและทฤษฎี, อุทิศ นาคสวัสดิ์, พัฒนศิลป์การดนตรี และละคร, 2530.
ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์, สารานุกรมศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2545.
ดนตรีไทย, แก่นแท้, ชนิตร ภู่กาญจน์, สนพ บรรณกิจ, 2544.
ดนตรีไทย, รอบรู้เรื่อง, ไพศาล อินทวงศ์, สำนักพิมพ์สุวิริยาสาสน์, 2546.
ดนตรีไทย, สังคีตนิยมว่าด้วย, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2542.
ดนตรีไทย, หนังสือประกอบการเรียนรู้พื้นฐาน แนะนำ, สมบุญ วงศ์คำลือ และ จันทร์อาภา คอนชะนะ, โรงพิมพ์คุรุสภา, 2546.
ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล, อธิบายเครื่อง, สมบัติ จำปาเงิน, 2545.
ดนตรีไทยและนาฎศิลป์, ประดิษฐ์ อินทนิล, สนพ สุวิริยาสาสน์, 2536.
ดนตรีพัฒนาปัญญา(IQ) อารมณ์(EQ), อุษา สุทธิสาคร, บ แปลน พับลิชชิ่ง จก, 2545.
ดนตรีและเพลงไทย, ปกิณกะการ, สมบัติ จำปาเงิน สำเนียง มณีกาญจน์, บ ต้นอ้อ แกรมมี่ จก, 2539.
ดนตรีและเพลงไทย, สารานุกรม, กาญจนา อินทรสุนานนท์, บ สนพ พ.ศ. พัฒนา จก, 2545.
ดุริยางค์ไทย, สงบศึก ธรรมวิหาร, สนพ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
นาฏดุริยางคสังคีตกับสังคมไทย, เรณู โกสินานนท์, บ โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จก, 2542.
บัณณ์ดุรีย์ : วรรณคดีกับดนตรีไทย, วัฒนะ บุญจับ, บ เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จก, 2544.
ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, สนพ มติชน, 2542.
ลำนำแห่งสยาม, นพ.พูนพิศ อมาตยกุล, สนพ นิตยสาร HI-FI STEREO, 2540.

หน้าต่อไป >>