ชีวประวัติ
ดนตรีไทย ภาคประวัติและนักร้อง, สารานุกรมศัพท์, ราชบัณฑิตยสถาน, 2542.
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์, หลวง, อานันท์ นาคคง และ อัษฎาวุธ สาคริก,
   สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, สนพ มติชน, 2544.

เพลง และ การขับร้อง
ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา, สารานุกรมศัพท์, ราชบัณฑิตยสถาน, 2544.
เพลงเถาของไทย(ประวัติและบทร้อง), ประชุม, สำเนียง มณีกาญจน์ สมบัติ จำปาเงิน, บ ต้นอ้อ จก, 2542.
เพลงไทย, การขับร้อง, คณพล จันทน์หอม, สนพ โอเดียนสโตร์, 2539.
เพลงไทยไพเราะ, เรณู โกสินานนท์, บ โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จก, 2545.
ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, สนพ มติชน, 2542.

นาฏศิลป์ และ การแสดง
การแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย, เรณู โกสินานนท์, บ โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จก, 2545.
ดนตรีไทยและนาฎศิลป์, ประดิษฐ์ อินทนิล, สนพ สุวิริยาสาสน์, 2536.
นาฏดุริยางคสังคีตกับสังคมไทย, เรณู โกสินานนท์, บ โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จก, 2542.
นาฏศัพท์, ภาษาท่านาฏศิลป์ไทย, เรณู โกสินานนท์, บ โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จก, 2544.
นาฏศิลป์ไทย, เรณู โกสินานนท์, บ โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จก, 2545.
นาฏศิลป์ไทย, สืบสาน, เรณู โกสินานนท์, บ โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จก, 2545.
ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, สนพ มติชน, 2542.
รำไทย, เรณู โกสินานนท์, องค์การค้าคุรุสภา, 2535.

วรรณคดี
บัณณ์ดุรีย์ : วรรณคดีกับดนตรีไทย, วัฒนะ บุญจับ, บ เอดิสัน เพรส โพรดักส์ จก, 2544.


สารานุกรมทั่วไป / พจนานุกรม
ชื่อพรรณไม้ในประเทศไทย, ศ.ดร.เต็ม สมิตินันืน์, กรมป่าไม้, 2544.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2542.
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 11, ราชบัณฑิตยสถาน, 2515-2516.
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 12, ราชบัณฑิตยสถาน, 2516-2517.
สารานุกรมไทย เล่ม 6, อุทัย สินธุสาร, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2518.
สารานุกรมไทย เล่ม 7, อุทัย สินธุสาร, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2518.
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 1, โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2545.

เบ็ดเตล็ด
ครุ่นคิดพินิจนึก, เจตนา นาควัชระ, สนพ ประพันธ์สาสน์, 2544.

<< กลับหน้าหลัก